Metodebok for sykehjemsleger

Hypoglykemi

1. Bakgrunn

 • Symptomer på lett til moderat hypoglykemi (føling) opptrer vanligvis ikke før blodsukkeret er under 4, men følingsterskelen blir høyere ved vanskelig regulerbar diabetes
 • Hypoglykemi er en bivirkning av diabetesbehandlingen
 • Alvorlig hypoglykemi defineres ofte som episoder med kramper eller bevissthetstap eller som episoder med blodsukker under 2,8 mmol/l og bedring etter behandling med glukose intravenøst eller glukagoninjeksjon.
 • Alvorlig hypoglykemi opptrer kun ved bruk av sulfonylurea, glinider («måltidstabletter») og insulin
 • Evnen til å gjenkjenne hypoglykemi (følingssansen) blir svekket av et vedvarende lavt blodsukker og av hyppige hypoglykemiepisoder
 • Pasienter med kommunikasjonsvansker og kognitiv svikt vil ofte ikke kunne formidle føling

2. Symptomer

 • Hos skrøpelige og kognitivt svekkede pasienter, kan forvirring og adferdsendringer være et symptom ved lett til moderat hypoglykemi
 • Se tabell 1

Tabell 1. Symptomer ved hypoglykemi

Lett til moderat hypoglykemi Alvorlig hypoglykemi
Konsentrasjonsvansker Talevansker
Blekhet Dobbeltsyn
Skjelving, risting Forvirring
Svetting Sterkt unormal oppførsel
Parestesier i lepper/tung Voldsom oppførsel
Hjertebank Koma
Hodepine Kvalme
Sult/tørste  
Forandringer i oppførsel  
Angst/uro  
Svimmelhet, muskelsvakhet, falltendens  

3. Behandling av lett eller moderat hypoglykemi

 • Gi sukkerholdig mat/drikke, minimum ca.10 g sukker, f.eks. honning, 1 glass juice eller sukkerholdig brus/saft, 1–2 glass melk eller 7–10 sukkerbiter.
 • Vente 5–10 min. for effekt
 • 10 gram raske karbohydrater vil holde blodsukkeret oppe i ca. 40 minutter. Gi mellommåltid bestående av karbohydrater, fett og protein, f.eks. en brødskive med margarin og pålegg hvis det er lengre tid til neste måltid

4. Behandling av alvorlig hypoglykemi

 • Raskt innsettende bevisstløshet hos en pasient som bruker insulin er hypoglykemi inntil manglende effekt av glukose er vist, eller måling av blodglukose avkrefter mistanken
 • Forsøk med honning eller litt melis løst i vann smurt mellom tennene og kinnet. Finn fram Glukagon (Glucagon®).
 • Gi 1 mg Glukagon im. Dette bør gi en blodglukosestigning på 2,5–3,5 mmol/l. Dersom ingen effekt etter få minutter, gi en dose Glukagon til og ring etter ambulanse. Glukagon kan forårsake kvalme og oppkast. Legg pasienten i sideleie. Den blodsukkerøkende effekten av Glukagon er kortvarig og hypoglykemien kan komme raskt tilbake.
 • Gi 10-20 g konsentrert glukose (200-500 mg/ml) iv. hos bevisstløse pasienter. Ambulansepersonell kan evt. hjelpe til med dette. Obs. fare for vevsnekrose ved ekstravasal infusjon
 • Suppler med noe karbohydratholdig når pasienten våkner. Må være langsomtvirkende karbohydrater for å unngå tilbakefall av hypoglykemi
 • Det er sjelden nødvendig med innleggelse dersom beboeren våkner opp etter hypoglykemiepisoden
 • NB! Lavt blodsukker på grunn av sulfonylureaderivater (f.eks. Mindiab® eller Amaryl®) er ofte svært langvarig og kan trenge tilførsel av store doser glukose over flere døgn. Disse pasientene bør legges inn i sykehus.