Metodebok for sykehjemsleger

KOLS-forverring

1. Bakgrunn

 • 70 % skyldes akutt viral eller bakteriell luftveisinfeksjon, 30 % andre årsaker (luftforurensning, lungeemboli, ukjent årsak)
 • Terskel for empirisk antibiotikabehandling synker med økende grad av KOLS
 • KOLS er vanlig i sykehjem, men akutte forverringer kan være vanskelige å fange opp pga. komorbiditet og atypisk klinikk

2. Definisjon

 • KOLS-forverring = en akutt forverring av pasientens hoste/dyspne/sputum utover normal dag til dag variasjon, som leder til endring av pasientens medikasjon

3. Klassifikasjon av KOLS

 • Obstruktiv ventilasjonssvikt: FEV1/FVC < 0,7 hos pasienter < 70 år
  • Aldersjustering er fornuftig, siden FEV1 reduseres forholdsvis mer enn FVC med alderen
   • FEV1/FVC <0,65 hos pasienter 70-80 år
   • FEV1/FVC < 0,60 hos pasienter > 80 år
 • Inndeling etter alvorlighetsgrad, se tabell 1

Tabell 1. Gradering av KOLS

Lett KOLS GOLD 1 FEV1>80 % av forventet
Moderat KOLS GOLD 2 FEV1 50-79 % av forventet
Alvorlig KOLS GOLD 3 FEV1 30-49 % av forventet
Svært alvorlig KOLS GOLD 4 FEV1 < 30 % av forventet
Ved kronisk respirasjonssvikt med paO2 < 8 kPa, defineres også FEV 1 % < 50 som GOLD 4

4. Klinikk

 • Økt tungpust/hoste/sputum, ofte endret kvalitet på sputum (gult, grønt, rustbrunt, blodtilblandet), reduksjon i allmenntilstand, feberfølelse, frostanfall etc.
 • Ofte feber, takypne, takykardi, økende ekspiratoriske pipelyder, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur. NB! Ofte lite fremmedlyder og svake respirasjonslyder ved utbredt emfysem eller alvorlig obstruktivitet (silent lung)
 • Forverringer kan ofte være assosiert med markert angst og uro, og pasienten kan være vel så preget av akutt funksjonssvikt som dyspne

5. Etiologi ved bakteriell årsak

 • Pneumokokker = Haemophilus influenzae > Moraxella catharralis > pseudomonas aeruginosa, andre gram negative staver, gule stafylokokker

6. Diagnostikk

 • Klinikk (NB! husk respirasjonsfrekvens!), SaO2
 • CRP, evt. LPK med diff.
 • Ekspektoratprøver sjeldent nyttig i sykehjemspopulasjonen
 • Mobilt rtg toraks ved tvil om diagnosen (obs. pneumotoraks), alvorlig forløp eller mistanke om komplikasjoner som empyem eller abscess

7. Behandling

 • Rolig og betryggende personell
 • O2 på nesekateter/maske
  • Ved kjent respirasjonssvikt type I (pCO2< 6) er behandlingsmål SaO2 > 90 %
  • Ved kjent respirasjonssvikt type II er behandlingsmål SaO2 85-90 %
   • Forsøk 3l 02 inntil 5 min og observer pasienten nøye (obs. sløvhet)
   • Ved mistanke om akutt CO2-retensjon fortsett med 0,5-1 l O2
 • Inhalasjon av β2-agonist og antikolinergikum
  • Salbutamol (Ventoline®) 2.5-5 mg x 6 + ipratropiumbromid (Atrovent®) 0,25-0,5 mg x 4 på forstøverapparat
   • obs takykardi/takyarrytmi (salbutamol), og urinretensjon, spesielt hos menn med BPH (ipratropiumbromid)
 • Kortikosteroider
  • Prednisolon 20-30 mg i 7- 10 dager til bråseponering anbefales
  • Hos pasienter som allerede står på vedlikeholdsdose med Prednisolon, rask nedtrapping mot denne dosen
  • Hos pasienter som ikke kan svelge tabletter/betydelig redusert magetarm-funksjon
   • Hydrokortison (Solu Cortef®) 100 mg x 2 iv./im i 7- 10 dager
   • Obs. forvirring, delirium og hyperglykemi hos utsatte pasienter ved oppstart av kortikosteroider
 • Indikasjon for antibiotikabehandling, se tabell 2

Tabell 2. Kliniske indikasjoner for antibiotikabehandling ved KOLS

Lett KOLS
FEV1>80 % av forventet
Avvent antibiotika dersom det ikke foreligger klare tegn til bakteriell infeksjon
Moderat til alvorlig KOLS
FEV1 30-80 % av forventet
Antibiotika indisert ved minst 2 av 3 symptomer:
økt ekspektoratvolum, mer purulens, økt dyspné
Alvorlig KOLS
FEV1 < 30 % av forventet
Alltid antibiotika ved KOLS-forverring
 • Valg av antibiotika, se tabell 3

Tabell 3. Antibiotikabehandling ved bakteriell forverring av KOLS

Indikasjon Medikamenter* Dosering Varighet Kommentarer
Empirisk standard-behandling
Mildt forløp
 
 
 
Moderat til alvorlig forløp
 
Amoksicillin (Imacillin ®) po.
eller
Penicillin V (Apocillin ®) po.
 
Penicillin G iv.
eller
Ampicillin iv.
eller
Amoxicillin/ klavunalat** po
 
500 mg x 3
 
1 g x 4
 
1.2 g x 4
 
1 g x 4
 
500 mg x 2
5-7 dager Overgang til peroral behandling så snart klinikken tillater det.
NB! Penicillin G har klinisk effekt mot Haemophilus influenza. Selv om Penicillin V po. virker dårlig mot denne bakterien, kan middelet forsøkes ved mildt forløp og lett eller moderat KOLS
Ved behandlingssvikt på
standardbehandling
Doksycyklin po.
 
 
eller
 
Trimetoprim-sulfa (Bactrim ®) po
 
eller
 
Cefuroksim iv.
200 mg x 1
1. døgn,
deretter
100 mg x 1
 
2 tbl x 2
 
 
 
1.5 g x 3
5-7 dager Ved terapisvikt på disse alternative midlene kan det være lurt å diskutere med mer erfaren kollega.
Cefotaksim 1 g x 3 iv/
Ceftriakson 1 g iv/im***, eller
Ciprofloksacin 500 mg x 2 po er alternativer

 

*Tilstreb så smalspektret behandling som mulig, unngå unødig bruk av spesielt ciprofloksacin og kefalosporiner
**Forventes snarlig registrert i Norge
***Ceftriakson kan evt. gis intramuskulært, blandet med lokal anestesi, egen prosedyre må følge

8. Når skal innleggelse vurderes?

 • Ved oksygeneringssvikt og mistanke om C02-retensjon på 02-behandling (sløv, sliten pasient)
 • Ved behov for ytterligere antiobstruktiv behandling
  • Teofyllin/Bricanyl/Magnesiumsulfat parenteralt
 • Ved behov for noninvasiv ventilasjonsstøtte (CPAP eller BIPAP)
 • Ved alvorlig infeksjon som ikke lar seg sanere i sykehjemmet
 • NB! Prøv alltid å planlegge fornuftig omsorgsnivå ved akutte forverringer i forkant; dette gjelder spesielt pasienter i GOLD-klasse 4