Metodebok for sykehjemsleger

Obstipasjon

1. Bakgrunn

 • Obstipasjon er svært hyppig hos eldre generelt og særlig hos sykehjemspasienter
 • Obstipasjon er et symptom som kan ha diverse bakenforliggende årsaker
 • For pasienter med kognitiv svikt, kreves gode observasjoner; hyppighet, konsistens, mengde, farge, inkontinens

2. Definisjon (minst 2 av følgende punkter)

 • <3 tømminger per uke
 • hard og knollete avføring
 • nødvendig med unormal trykking
 • ufullstendig tømming
 • NB! Tilstopping av rektum kan gi paradoksal diaré, såkalt obstipasjonsdiaré

3. Årsaker, se tabell 1

 • Nedsatt motilitet i tarm med økende alder gir obstipasjonstendens. Obstipasjon kan utløses/forverres av en rekke årsaker

Tabell 1. Årsaker til obstipasjon

Årsak Eksempler
Organisk Kolorektal kreft, oppfyllinger i buken, iskemisk, postinflammatorisk, stenose
etter kirurgi
Endokrin/metabolsk Diabetes mellitus, hypotyreose, hyperkalsemi, porfyri, kronisk nyresvikt
Nevrologisk Ryggmargsskade, Parkinsons sykdom, paraplegi, multippel sklerose, autonom
nevropati
Muskulært Muskeldystrofi, dermatomyositt, amyloidose, kronisk intestinal pseudoobstruksjon
Anorektalt Analfissurer, analstrikturer, inflammatorisk tarmsykdom, proktitt
Medikamenter Opioider, antikolinergika, antihypertensiva (kalsiumblokkere), diuretika, jern,
antiepileptika, langvarig bruk av kontaktlaksantia
Diett/livsstil Lavt inntak av fiber, dehydrering, immobilitet, dårlige toalettvaner

4. Symptomer

 • Redusert allmenntilstand og matlyst, evt. vekttap
 • Kvalme/oppkast, oppblåst mage, evt. smerter i mage/rektum
 • Obstipasjonsdiare – avføringsinkontinens
 • Delir

5. Anamnese

 • Akutt, kronisk eller akutt på kronisk?
 • Laksantia?
 • Sekundær obstipasjon (inkludert legemidler)?

6. Klinisk undersøkelse

 • Undersøkelse av abdomen
  • ømhet, palpable oppfyllinger langs colon (fekalia), tumor, tarmlyder?
 • Inspeksjon av anus; hemoroider, fissurer etc.?
 • Rektal eksplorasjon; Sfinktertonus, rektocele, rektumprolaps, tumor, avføring i ampullen?
 • Vurdere hydreringsgrad

7. Supplerende undersøkelser

 • Prøvetaking tilpasses det kliniske skjønn og mistenkt årsak. Ved nyoppstått obstipasjon hos eldre må cancer coli huskes som mulig årsak
  • Hb, SR, K, Ca, TSH, FT4, HbA1c, kreatinin, eGFR
  • Evt. hemofec. x 3
  • Evt. koloskopi eller CT colon

8. Behandling

 • Hvis pasienten får tømt seg ordentlig 2-3 ganger per uke er det sjelden nødvendig med medikamentelle tiltak
 • Ikke-medikamentell behandling
  • Fiber i kosten; frukt, korn, grønnsaker
  • Adekvat væskeinntak
  • Fysisk aktivitet
  • Faste avføringsvaner
  • Godt tilrettelagte toalettforhold
   • God sittestilling/høyde, skjerming, hygiene, nok hjelp og tid
 • Medikamentell behandling av akutt obstipasjon
  • Kontaktlaksantia i maksimal dose kveld, evt. tillegg av miniklystér (Microlax®) om morgenen
   • Natriumpikosulfat (Laxoberal®) 8-10 dråper – justering av dose avhengig av effekt eller
   • Bisakodyl (Toilax®/Dulcolax®) 2 tabletter
  • Evt. stort klyster (KLYX/Oljeklystér)
   • Obs. vasovagal reaksjon, arytmi
  • Evt. manuell plukking: Obs. smertelindring! Lidocain gel/analgetika
 • Medikamentell behandling av kronisk obstipasjon
  • Laktulose (Duphalac®)10-30 ml x 2-3; gi laveste effektive dose
  • Evt. tillegg kontaktlaksantia vesper x 2-3/uke
   • Natriumpikosulfat (Laxoberal®) 8-10 dråper – juster dose avhengig av effekt eller
   • Bisakodyl (Toilax®/Dulcolax®) 1-2 tabletter eller
   • Sennaglykosid (Pursennid®) 2-4 tabletter
  • Evt. miniklystér (Microlax®) morgenen etter kontaktlaksantia og doseøkning fast laksantia
  • Evt. tillegg av volumøkende laksantia; kontraindisert ved opioidbruk og svelgeproblem
   • Loppefrø/Ispaghula (Vi-Siblin®)
  • Ved behandlingsresistens kan Laktulose erstattes av makrogol/polyetylenglykol (Movicol®) 1-3 poser vesper
 • Kontraindikasjoner mot medikamentell behandling
  • Ileus
  • Aktiv inflammatorisk tarmsykdom
  • Akutt abdomen/peritonitt