Metodebok for sykehjemsleger

Akutt lungeødem

1. Bakgrunn

 • Akutt lungeødem er en livstruende tilstand som krever rask erkjennelse og behandling
 • Pasienter med lungeødem er ofte betydelig stresset, og rolig og betryggende opptreden blant helsepersonell virker terapeutisk
 • Mange pasienter som utvikler lungeødem i sykehjem har kjent alvorlig hjertesykdom, der lungeødem ofte utløses av arrytmi eller infeksjon

2. Årsaker

 • Kardialt lungeødem
  • Alvorlig klaffefeil, hypertensjon, akutt koronarsykdom
  • Alvorlig infeksjon; kan gi direkte påvirkning av myokard
  • Takyarrytmier; hurtig atrieflimmer, ventrikkeltakykardi etc.
 • Ikke-kardialt lungeødem
  • Akutt overvæsking, f.eks. ved alvorlig infeksjon
  • Væskeretensjon, f.eks. ved alvorlig nyresvikt
  • Akutt hjerneinfarkt/blødning, pga. massiv sympatikusstimulering
  • Inhalasjon av irriterende gasser, betydelig aspirasjon
  • Væskelekkasje ved akutt lungesvikt /alvorlig infeksjon

3. Klinikk

 • Betydelig dyspne, ofte surklete respirasjon, evt. skummende blodtilblandet oppspytt, ledsagende brystsmerter ved akutt koronarsykdom
 • Markert uro og angst, evt. redusert bevissthetsnivå
 • Betydelige knatrelyder, evt. forlenget ekspirium med piping (astma cardiale), takykardi og takypne, evt. sentral og perifer cyanose
 • Evt. halsvenestuvning og perifere ødemer ved samtidig høyre svikt

4. Diagnostikk i sykehjem

 • Initialt kun på det kliniske bildet
 • Akuttbehandling prioriteres før videre utredning
 • EKG så snart som mulig
  • Akutt hjerteinfarkt?
  • Arrytmier? (taky-eller brady), blokk?

5. Akutt behandling, se tabell 1

Tabell 1. Akutt behandling av lungeødem

Ikke-medikamentell 02 på maske
Terapeutisk ro
Høyt leie av overkropp
Løsne stramtsittende tøy
5-10 l 02 med behandlingsmål for Sa02 >92-96 %, obs C02-retensjon ved kjent respirasjonssvikt type 2!
Nitroglyserin 0,5 mg sublingualt, kan gjentas
ytterligere to ganger i løpet av 15
min
Forsiktighet ved BT < 100 mm Hg eller alvorlig aortastenose
Furosemid (Furix®) 40-80 mg iv./im., gjentas evt.
etter 15-20 minutt
Utvis forsiktighet ved klinisk hypovolemi og systolisk BT < 90 mmHg
Morfin 2.5 – 5 mg iv./im., kan gjentas
med 10-15 min. intervall
Letter åndenød, bedrer angst og avlaster hjertet
Forsiktighet utvises ved redusert bevissthetsnivå og hos pasienter som allerede står på opiater.
Obs. respirasjonshemming; antidot er nalokson (Naloxon®) 0,4 mg x 1 iv

6. Videre behandling

 • Avhenger av respons på behandling, mistenkt årsak og beslutninger om behandlingsnivå
  • Dårlig effekt av primær behandling
   • Rask kontakt med AMK for CPAP behandling i ambulanse og innleggelse i sykehus
  • Tilfredsstillende effekt av behandling, mistenkt akutt infarkt/behandlingstrengende arrytmi som utløsende årsak
   • Rask kontakt med AMK for innleggelse i sykehus
  • Tilfredsstillende effekt av behandling, ingen mistanke om akutt behandlingstrengende koronarsykdom/arrytmi
   • Kan ofte behandles videre i sykehjem
  • Dårlig effekt av primær behandling hos pasient som er så skrøpelige at de ikke skal legges inn i sykehus
   • Vurdere oppstart av LCP