Metodebok for sykehjemsleger

Influensa

1. Bakgrunn

 • Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen blir influensasyke årlig
 • Eldre og kronisk syke tåler influensa dårligere enn yngre
 • Opp mot 900 dødsfall årlig kan knyttes til sesonginfluensa, og de aller fleste er eldre og/ eller pasienter med alvorlige grunnsykdommer
 • Forekommer som regel mellom november og april på den nordlige halvkule

2. Årsak

 • Influensavirus A eller B

3. Forebygging

 • Vaksine, god hånd- og hostehygiene, unngå nærkontakt med influensasyke
 • Vaksine mot sesonginfluensa
  • Gir ca. 60 % beskyttelse blant eldre, reduserer innleggelse i sykehus pga. influensa eller pneumoni med ca. 30 % og dødeligheten med 20- 50 %
  • Skal tilbys alle sykehjemspasienter og helsepersonell med pasientkontakt

4. Smitte

 • Som regel nærdråpesmitte, av og til kontaktsmitte
 • Inkubasjonstid 1-3 dager, mest smitteførende første 3-5 dager etter symptomstart
 • Liten smittedose =epidemisk potensial

5. Klinikk

 • Klassisk influensa
  • Høy feber, generell muskelverk, sår hals, hodepine, tørrhoste, redusert allmenntilstand
  • Sykdomsvarighet 7-10 dager
 • NB! Symptomene kan være uspesifikke, spesielt hos pasienter med kognitiv svikt

6. Komplikasjoner

 • Influensapneumoni
 • Sekundær bakteriell pneumoni
  • Ofte litt uti forløpet, gule stafylokokker og Haemophilus influenza relativt hyppige årsaker. Synergistisk infeksjon med influensa og gule stafylokokker kan gi et alvorlig klinisk bilde
 • Sjeldnere komplikasjoner
  • Myokarditt, perikarditt og arytmier forekommer hyppigst hos eldre
  • Nevrologiske/muskulære: encefalitt, Guillan-Barrés syndrom, myositt, rabdomyolyse

7. Diagnostikk

 • Blodprøver etter klinisk skjønn; oftest moderat forhøyet CRP (tosifret), ofte normal eller lav LPK, sjelden neutrofili
 • Klinikk
 • Nasofarynksprøve til influensa-PCR (A, B, H1N1 [svineinfluensa])
  • Ikke nødvendig ved typiske tilfeller under høysesong
  • Sendes med Copan e-Swab på Amies, kan oppbevares 48 timer i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap før analysering

8. Behandling, se tabell 1

Tabell 1. Behandling og forebygging av influensa

  Indikasjoner Medikament  Dosering Varighet Kommentarer
Behandling
av influensa
Alder>= 65 år og/eller alvorlig grunnsykdom
+
sykdomsvarighet < 2
døgn
1. Oseltamivir
(Tamiflu®)
 
 
 
 
2. Zanamivir
(Relenza®)
75 mg x 2
 
 
 
 
 
2 inhalasjoner 2 ganger daglig
5 dager
 
 
 
 
 
5 dager
NB! Reduser oseltamivir-dosen ved nyresvikt!
Oseltamvir er førstevalg, da dokumentasjonen på zanamivir er dårlig hos eldre.
Ved spesielt alvorlig forløp kan behandling også vurderes ved sykdomsvarighet > 2 døgn
Støttebehandling med væske iv., antipyretika /smertestillende, samt 02-tilskudd er ofte indisert
Forebygging
av influensa
Uvaksinert pasient, alder>= 65 år og/eller alvorlig grunnsykdom
+
< 2 døgn siden eksponering
1. Oseltamivir
 
 
 
2. Zanamivir
75 mg x 1
 
 
 
2 inhalasjoner 1 gang daglig
10 dager
 
 
 
10 dager
Dokumentasjon på effekt av forebyggende behandling hos eldre er ikke god. Bør først og fremst vurderes hos dem som forventes å tåle influensa dårligst, og som har hatt nærkontakt med influensapasient i symptomatisk fase

9. Tiltak ved mistenkt influensautbrudd i sykehjem

 • Verifiser diagnosen med PCR-prøve fra nasofarynks på 1-3 pasienter
 • Kontakt teamoverlege
 • Innskjerp hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner beboere som ikke allerede er syke
 • Dråpesmitteisolasjon av syke pasienter til og med 5. sykdomsdøgn
  • Kohortisolasjon vurderes på avdelinger med flersengsrom
 • Vurder behandling og forebygging etter vanlige retningslinjer, i tillegg også av dem som vaksineres i forbindelse med utbruddet