Metodebok for sykehjemsleger

Urinveisinfeksjoner

1. Bakgrunn

 • Urinveisinfeksjoner (UVI) er de vanligste bakterielle infeksjoner i sykehjem
 • Forekomsten av asymptomatisk bakteriuri er høy blant sykehjemspasienter og skal ikke behandles
 • Bruk av permanent kateter fører alltid til bakteriuri, ofte polymikrobiell – vær derfor nøye med klinisk indikasjon for prøvetaking!
 • Atypiske symptomer er vanlig i denne populasjonen og gjør diagnostikken utfordrende

2. Klinikk

 • Klassiske symptomer
  • Nedre UVI
   • Dysuri, pollakissuri, urge, smerter over symfysen, makroskopisk hematuri
  • Øvre UVI (pyelonefritt)
   • Som nedre UVI +evt. feber, takykardi, flankesmerter, bankeømhet over nyrelosjer
 • NB! Mange sykehjemspasienter har mer kryptisk symptompresentasjon
  • Urininkontinens/retensjon, delirium, falltendens, næringsvegring, nedsatt mobilitet etc.

3. Bakteriologi

 • E.coli > andre gram negative staver tarmbakterier (Klebsiella, Proteus, etc.), enterokokker > stafylokokker, Pseudomonas aeruginosa

4. Diagnostikk

 • CRP, evt. LPK med diff., andre blodprøver etter klinisk skjønn
 • Urinstiks (nitritt og leukocytter) +urin dyrkning
  • Husk at forekomsten av asymptomatisk bakteriuri er høy i sykehjem
  • Alltid prøvetaking på klinisk indikasjon
   • Grumsete urin og vond lukt er ikke indikasjon for urinundersøkelse
   • Indikasjon for prøvetaking skal alltid stilles av lege
  • Helst midstrøms eller SIK-prøve der dette lar seg gjennomføre. Mindre presis prøvetaking, som f.eks. «potteavsil», prøve rett fra kateterpose etc., har ingen hensikt
  • Prøve fra permanent kateter må tas korrekt og kun på god indikasjon. Om kateter har ligget inne lenger enn 14 dager, bør det skiftes før prøvetaking
  • Hos sykehjemspasienter med mistenkt UVI skal dyrkning av urin alltid tilstrebes, med mindre prøvetaking er praktisk meget vanskelig eller uetisk, f.eks. ved alvorlig demens
  • Transporteres på borsyreglass, fortrinnsvis med transporttid på < 48 timer. Om prøve tas f.eks. fredag ettermiddag eller i helg, kan borsyreprøve sendes mandag morgen, men må da oppbevares i kjøleskap fra prøvetaking til transport.
 • Blærescanning med tanke på eventuell resturin

5. Antibiotikabehandling, se tabell 1

Tabell 1. Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjon

Indikasjon Medikamenter* Dosering Varighet Kommentarer
Nedre UVI Pivmecillinam (Selexid ®) po.
eller
Nitrofurantoin (Furadantin®) po.
eller
Trimetoprim
200 mg x 3
 
50 mg x 3
 
160 mg x 2
7 dager Likeverdige alternativer. Amoksicillin 250 mg x 3 kan evt. anvendes utfra resistensbestemmelse. Unngå Nitrofurantoin ved eGFR < 40. NB! Menn må av og til behandles lenger enn 7 dager (10-14 dager)
Øvre UVI, milde symptomer Pivmecillinam po/iv
eller
Trimetoprim-sulfa (Bactrim®) po.
400 mg x 3
 
2 tbl x 2
7-14 dager Vær forsiktig med TMP-STX ved nyresvikt. Amoksicillin har usikker klinisk effekt ved øvre UVI, men kan evt. forsøkes i dose 500 mg x 3 etter resistensbestemmelse og ved manglende alternativer
Øvre UVI, betydelige symptomer Cefuroksim (Zinacef®) iv.
eller
Cefotaksim iv.
eller
Ceftriakson iv./im **
eller
Ciprofloksacin (Ciproxin®) po.
750 mg – 1.5 g x 3
 
1 g x 3
 
1 g x 1
 
500 mg x 2
7-14 dager Innleggelse i sykehus må vurderes, men mange kan behandles i ressurssterke sykehjem. Vurder tillegg av ampicillin 1 g x 4 iv for også å dekke mot enterokokker. Overgang til peroral behandling etter resistensbestemmelse så snart klinikken tillater det
Urosepsis, innleggelse ikke hensiktsmessig Ampicillin iv.
+
Ciprofloksacin po.
1-2 g x 4
 
500 mg x 2
7-14 dager Ciprofloksacin absorberes meget godt ved peroral adm. Kan evt. gis iv. initialt; 400 mg x 2-3. Ampicillin for enterkokkdekning
Øvre UVI med ESBL- produserende bakterier, der ciprofloksacin eller TMP-STX ikke kan brukes Ertapenem iv. 1 g x 1 7-14 dager Ertapenem virker ikke mot pseudomonas. Må bestilles inn ved indikasjon; diskuter alltid evt. bruk med erfaren kollega eller infeksjonsmedisiner

*Tilstreb så smalspektret behandling som mulig, unngå unødig bruk av spesielt ciprofloksacin og kefalosporiner
**Ceftriakson kan evt. gis intramuskulært, blandet med lokal anestesi, egen prosedyre må følges

6. Profylakse

 • Kan være aktuelt ved 2 UVI i løpet av 6 mnd. eller 3 UVI i løpet av 12 mnd.
  • Østriol (Ovesterin®) vagitorier x 2 per uke
   • Førstevalg ved residiverende UVI hos kvinner i sykehjem
  • Metenaminhippurat (Hiprex®) 1 g x 2
   • Svak dokumentasjon, u-pH bør være < 5.5-6 for effekt. Ansees uvirksomt hos pasienter med permanent kateter, bør ikke brukes ved eGFR < 50 ml/min
  • Trimetoprim 100 mg x 1 eller Nitrofurantoin 50 mg x 1
   • Fordeler ved bruk må vurderes nøye mot risiko for bivirkninger og seleksjon av resistente bakterier
   • Unngå trimetoprim ved høy forekomst av trimetoprimresistente mikrober lokalt
   • Unngå Nitrofurantoin ved eGFR<40 ml/min, obs. bivirkninger som lungefibrose og polynevropati
  • Tranebærsaft
   • Svak dokumentasjon, men kan evt. prøves
  • C-vitamin
   • Kan evt. brukes for å surgjøre urin ved bruk av metenaminhippurat, men effekt må kontrolleres med måling av u-pH