Metodebok for sykehjemsleger

Multiresistente bakterier

1. Bakgrunn

 • Forekomsten av bærerskap og infeksjoner med multiresistente bakterier vil sannsynligvis øke i årene fremover
 • Sykehjemspasienter har økt risiko for bærerskap og infeksjon med multiresistente bakterier på grunn av høyt antibiotikaforbruk, hyppigere forekomst av fremmedlegemer (for eksempel urinkateter) og dårligere motstandskraft enn yngre individer

2. Etiologi

 • De vanligste multiresistente bakteriene
  • Multiresistente tarmbakterier (E.coli, Klebsiella, etc)
   • Ulike resistensemekanismer, der Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) forekommer hyppigst
  • Meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Vankomycin-resistente enterokokker (VRE)

3. Håndtering av bærerskap med multiresistente bakterier i sykehjem

 • Det er ikke indikasjon for screening av personell ved påvist VRE eller multiresistente tarmbakterier hos sykehjemspasienter
 • Det er ikke indikasjon for å sanere bærerskap med multiresistente tarmbakterier eller VRE
 • Ved påvisning av tidligere ikke erkjente MRSA-bærerskap eller infeksjon hos sykehjemspasienter, gjennomføres smitteoppsporing og screening av personal som angitt i MRSA-veilederen; (https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/mrsa-veilederen.pdf)
 • MRSA-bærerskap kan forsøkes sanert som angitt i MRSA-veilederen.
 • Sykehjemspasienter, spesielt langtidsbeboere, skal som hovedregel ikke isoleres når det påvises bærerskap med multiresistente bakterier
  • I følgende unntakssituasjoner kan kortvarig isolasjon på eget rom vurderes av sykehjemslegen
   • Multiresistente tarmbakterier og VRE
    • Ved rikelig diaré, betydelig lekkasje fra enterostomi og koloniserte sår med ukontrollerbar sekresjon
   • MRSA
    • Den første tiden etter at MRSA er mistenkt eller verifisert
    • Ved samtidig infeksjon, der en mistenker potensiale for spredning av MRSA, herunder spesielt luftveisinfeksjoner eller sårinfeksjoner med ukontrollerbar sekresjon

4. Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier

 • Slike infeksjoner skal behandles med adekvare midler etter resistensbestemmelse
 • Konsulter mer erfaren kollega, teamoverlege eller infeksjonsmedisiner før en vurderer behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier